دختر های هنرمند و توانای گلستان آل طه برای کسب مهارت های زندگی و بهبود مهارت های دست ورزی در زنگ آشپزی کیک درست کردند و یک روز شاد را کنار هم جشن گرفتند.