مسابقات کانگورو در روز پنجشنبه 29 فروردین ماه در دبستان گلستان آل طه برگزار شد که در کنار این مسابقات غرفه های بازی و ریاضی نیز قرار داشت.

لازم به ذکر است که مجتمع آموزشی آل طه به عنوان حوزه برگزاری این آزمون در شهر تهران با موسسه فاطمی همکاری می نماید.

گزارش تصویری از فعالیت های این روز را ببینید.

گزارش تصویری