اردوی تابستانه کاربازیا

بچه ها برای کسب تجربه در زندگی نیاز به مهارت های عملی دارند اما چون بازی کار بچه ها است چه خوبه مهارت هاشون رو با بازی یاد بگیرند 

 به همین حاطر کوله هامون رو جمع کردیم و رفتیم کاربازیا 

جای همه ی دوستامون خالی 

بچه ها برای کسب تجربه در زندگی نیاز به مهارت های عملی دارند اما چون بازی کار بچه ها است چه خوبه مهارت هاشون رو با بازی یاد بگیرند 

 به همین حاطر کوله هامون رو جمع کردیم و رفتیم کاربازیا 

جای همه ی دوستامون خالی 

گزارش تصویری