اردوی تابستانی هیومن پارک

سفر خیلی جالب و جذابه  اما ما گل های گلستان آل طه تا حالا داخل بدن سفر نکرده بودیم 

به همین خاطر  کوله های تابستونی مون رو جمع کردیم و رفتیم یه سفر جالب به درو ن بدن انسان و با اعضای بدن انسان آشنا شدیم 

سفر خیلی جالب و جذابه  اما ما گل های گلستان آل طه تا حالا داخل بدن سفر نکرده بودیم 

به همین خاطر  کوله های تابستونی مون رو جمع کردیم و رفتیم یه سفر جالب به درو ن بدن انسان و با اعضای بدن انسان آشنا شدیم