روز آتش نشانی و ایمنی

هفتمین روز مهر ماه روز آتش نشانی و ایمنی روز قهرمانان بی ادعا را تبریک می گوییم 

هفتمین روز مهر ماه روز آتش نشانی و ایمنی نام گذاری شده است.

به مناسبت این روز از طرف ایستگاه آتش نشانی ماموری برای آموزش نکات ایمنی به مدرسه آمد و برای هر کلاس به طور جداگانه در مورد مسائل ایمنی صحبت کرد و فیلم های کوتاهی را در این رابطه پخش کردند.

همچنین نمایشگاهی ازوسایل ایمنی مهیا کردیم و دانش آموزان از آن بازدید کردند.

 

گزارش تصویری