مانور زلزله

بیستمین مانور سراسری زلزله و ایمنی

روز چهارشنبه هفتم آذر ماه همزمان با بیستمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در سراسر کشور عزیزمان و با شعار مدرسه ایمن جامعه تاب آور ، ما نیز در جهت آموزش هر چه بیشتر فرزندانمان نسبت به این حادثه برنامه های متنوعی برگزار کردیم.

در این راستا از خانم دکتر زالی دعوت شد تا برای دانش آموزان در مورد زلزله و کمک های اولیه، کیف نجات، مسائل ایمنی و .... صحبت کنند تا در هنگام وقوع این حادثه شاهد خسارت های کمتری باشیم. همچنین به صورت نمادین زنگ زلزله در مدرسه زده شد و دانش آموزان پناه گرفتن را تمرین کردند.