جشن صد

جشن صد کلاس دومی ها

مهمان ویژه کلاس دومی ها در هفته گذشته عدد 100 بود. کلاس دومی ها ورود این عدد سه رقمی به کلاسشان را جشن گرفتند.

در کارگاه اندیشه و عمل ضمن معرفی صد به آن ها هر یک به ساخت اعداد سه رقمی با ابزار و به قرار دادن نماد آن عدد در کنار مقدار مربوطه پرداختند. در ادامه حلقه های ده تایی که در کارگاه ریاضی ساخته بودند را در کنار هم قرار داده و یک ریسه صدتایی برای کلاسشان ساختند.

عکس هایی از این برنامه را در زیر ببینید:

گزارش تصویری