نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزان

نمایشگاهی از دستاوردهای دانش آموزان توانمند و هنرمند گلستان آل طه در مدرسه برگزار شد و اولیای گرامی از آن بازدید کردند.
 

نمایشگاهی از دستاوردهای دانش آموزان توانمند و هنرمند گلستان آل طه در مدرسه برگزار شد و اولیای گرامی از آن بازدید کردند.