کسب رتبه در هوشمندسازی

دبستان دخترانه گلستان آل طه موفق به دریافت رتبه در حوزه ی هوشمندسازی گردید.

بهره مندی هوشمندانه از فناوری های نوین در نظام تعلیم و نربیت رسمی و عمومی، مبتنی بر نظام معیار اسلامی از مصادیق ارتقا راهبری مدیریت هوشمندانه در آموزش و پرورش می باشد. لذا در جهت اجرای راهبرد فوق دبستان دخترانه گلستان آل طه موفق به دریافت رتبه در حوزه ی هوشمندسازی گردید