آزمون تیمز

کسب رتبه پنجم بین 110 مدرسه شرکت کننده در آزمون تیمز در سطح منطقه 2 توسط دختران گل کلاس چهارمی را تبریک می گوییم.

افتخاری دیگر از گل های گلستان آل طه

کسب رتبه پنجم بین 110 مدرسه شرکت کننده در آزمون تیمز در سطح منطقه 2 توسط دختران گل کلاس چهارمی را تبریک می گوییم.

گزارش تصویری