مسابقات ریاضی استرالیا

گل دختران گلستان آل طه با شرکت در مسابقات بین المللی ریاضی استرالیا و کسب نمرات برتر افتخار دیگری را برای ما رقم زدند.

گل دختران گلستان آل طه با شرکت در مسابقات بین المللی ریاضی استرالیا و کسب نمرات برتر افتخار دیگری را برای ما رقم زدند.

خانم ها نیکا کباری ، سها رضایی ملک و ویونا صدیقیان توانستند جز برگزیدگان این مسابقات شوند.