کارگاه اندیشه و عمل مونته سوری کلاس دومی ها

کارگاه اندیشه و عمل مونته سوری کلاس دومی ها

کلاس دومی ها در کارگاه اندیشه و عمل مونته سوری به انجام فعالیت های ریاضی پرداختند و به کسب مهارت هایی همچون تمرین کسر ، آموزش اعداد دورقمی و سه رقمی مشغول شدند.

گزارش تصویری