جشن یادگیری

جشن یادگیری

بار دیگر به مدد توفیق الهی گروهی از پروانگان سبک بال بزم علم و دانش در آستانه دلپذیر و فراغت از تحصیل در دبستان دخترانه گلستان آل قرار گرفته اند و حال مراسمی را به عنوان جشن فارغ التحصیلی برگزار کرده ایم.

این موفقیت گوارای وجودشان

گزارش تصویری