جشن یادگیری

جشن یادگیری پایه سوم و چهارم

بار دیگر به مدد توفیق الهی گروهی از پروانگان سبک بال بزم علم و دانش در آستانه دلپذیر و فراغت از تحصیل در دبستان دخترانه گلستان آل قرار گرفته اند و حال مراسمی را به عنوان جشن فارغ التحصیلی برگزار کرده ایم.

این موفقیت گوارای وجودشان

در زیر شاهد گزارش تصویری از این جشن هستیم:

 

گزارش تصویری