اردوی تابستانی دولفیناریوم برج میلاد

دوشنبه هفتم مرداد ماه دومین اردوی تابستانی در دولفیناریم برج میلاد برگزار شد.

دوشنبه هفتم مرداد ماه دومین اردوی تابستانی در دولفیناریم برج میلاد برگزار شد.

گزارش تصویری این اردو را ببینید :

گزارش تصویری