جشن صد کلاس دوم

گل های گلستان کلاس دوم جشن صد را برگزار کردند . 

تا  امروز دانش آموزان کلاس دوم عددهای دورقمی را می شناختند و عملیات ریاضی و محاسباتی را باعددهای دورقمی انجام می دادند. امروز با برگزاری جشن کوچکی برای متولد شدن عدد صد در حیطه ریاضیات پایه دوم با کوچک ترین عدد سه رقمی آشنا شدند واین شروعی است برای ادامه ی داستان هایی که در طول سال تحصیلی با اعداد سه رقمی و دانش آموزان کلاس دوم خواهیم داشت که در طی آن دانش آموزان ارزش مکانی ارقام عددهای سه رقمی را یاد خواهند گرفت و با استفاده از عددهای سه رقمی جمع و تفریق فرایندی را دوباره انجام خواهند داد.

گزارش تصویری