نام و نام خانوادگی سمت
خانم زهره سیاه پوش مدیر گلستان آل طه
خانم ربابه جلالی معاون مجنمع آموزشی آل طه
خانم دارایی معاون
خانم رستگار معاون
خانم کوثری صدر دبیر پیش دبستانی
خانم دارایی دبیر کلاس اول
خانم جعفری دبیر کلاس دوم
خانم بیده دبیر کلاس سوم
خانم آهنگری دبیر کلاس چهارم
خانم رحمانی دبیر ورزش