کادر مدرسه
نام و نام خانوادگی سمت
خانم زینب سیاهپوش عضو هیئت موسس
خانم ربابه جلالی عضو هیئت موسس
خانم زهره سیاهپوش مدیر دبستان
خانم دارایی معاون
خانم رستگار معاون
خانم افشار دبیر پیش دبستانی
خانم جعفری دبیر کلاس اول
خانم عابدی دبیر کلاس دوم
خانم بیده دبیر کلاس سوم
خانم میرزایی دبیر کلاس چهارم
خانم رحمانی دبیر ورزش
خانم بلندی دبیر هنر