کادر مدرسه
نام و نام خانوادگی سمت
خانم زینب سیاهپوش عضو هیئت موسس
خانم ربابه جلالی عضو هیئت موسس
خانم زهره سیاهپوش مدیر
خانم دارایی معاون
خانم رستگار معاون
خانم کوثری صدر دبیر پیش دبستانی
خانم دارایی دبیر کلاس اول
خانم جعفری دبیر کلاس دوم
خانم بیده دبیر کلاس سوم
خانم آهنگری دبیر کلاس چهارم
خانم رحمانی دبیر ورزش